UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

slide2

O nas

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ŻŁOBKA Z UWZGLĘDNIENIEM JEJ SPECYFIKI, CELÓW FUNKCJONOWANIA I SPOSOBU ICH REALIZACJI

WIZJA

Praca w żłobek opiera się na ustalonych priorytetach, z których najważniejsze jest dobro dziecka oraz  jego wszechstronny rozwoju. Dobrze dobrana kadra pedagogiczna, odpowiednie warunki lokalowe i zaplecze materialne pozwolą na dobre przygotowanie dzieci do nauki samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach na miarę ich możliwości.

MISJA

 1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 2. Umożliwienie wszechstronnego rozwój dziecka mający na względzie jego własny potencjał i indywidualne możliwości.
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowych, słuchowych i dotykowych dziecka poprzez stworzenie warunków do szerokiego poznania otaczającego nas świata.
 4. Przygotowanie dziecko do samodzielnego funkcjonowania, począwszy od samodzielnego poruszania się, jedzenia, ubierania oraz sygnalizowania o własnych potrzebach.
 5. Otwartość na współpracę z rodzicami, zachęcanie rodziców do uczestnictwa w życie żłobka.
 6. Organizacja warsztatów szkoleniowych dla rodziców, a także fachowe konsultacje z pedagogiem oraz logopedą.
 7. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rzecz żłobka

CEL

Głównym cele jest zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki i wszechstronnego rozwoju, m.in.:

 • stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności,
 • dążenie do sytuacji wywołujących pozytywne przeżycia,
 • nauka mowy, sygnalizowania potrzeb, samodzielne przyjmowanie posiłków
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,
 • rozbudzanie zainteresowań

KIERUNEK REALIZACJI

Podstawowym elementem dobrego funkcjonowania żłobka jest odpowiednio dobrana kadra.  W pracy pedagogicznej należy stworzyć taką atmosferę, w której dzieci czułyby się bezpiecznie.  Jasne zasady, konsekwencja, a przy tym troska i okazywanie ciepła i życzliwości dzieciom prowadzą do realizacji zamierzonych zadań. Dobrze zaplanowane zajęcia dostosowane do możliwości dzieci oraz modyfikacja zajęć podczas ich trwania są kluczem do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów. Ważną cechą dobrych nauczycieli jest sztuka obserwacji i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.  Należy także pamiętać o dalszym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych personelu pedagogicznego.

Ponadto dobra współpraca z rodzicami  prowadzi do lepszego rozwoju dziecka. Stały kontakt i przekazywanie informacji jest ważnym elementem dobrej współpracy. Także zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w organizacje imprez kulturowych i okolicznościowych jest ważnym elementem. Dodatkowym atutem jest stowarzyszenie bezpłatnych zajęć prowadzonych wg metody ruchu rozwijającego W. Sherborn. Aktywny udział rodziców w zajęcia wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka ale i sprzyja więzi między rodzicem a dzieckiem.

METODY PRACY Z DZIEĆMI:

– zajęć aktywizujące rozwój umysłowy i fizyczny dzieci w tym ćwiczeń kształtujących umiejętności manualne oraz usprawnianie różnych funkcji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

– zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborn

– prowadzenie zajęć: plastycznych,  gimnastycznych, muzycznych

METODY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

– spotkania, konsultacje