KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Żłobek Nr 1 “Króla Maciusia” w Pruszcz Gdański Filia Nr 1 ul. Eugeniusza Romera 1; 83-000 Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Żwirki i Wigury 8; 83-000 Pruszcz Gdański.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejski Żłobek Nr 1 “Króla Maciusia” w Pruszcz Gdański Filia Nr 1 jest Pan Krzysztof Pukaczewski. E-mail: pukaczewski@hotmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji nałożonych zadań.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, także zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy merytroczyne.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organem właściwym dla skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

Shopping Basket
Skip to content