Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
Ogłoszenie Nr 7/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1 „KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZ GDAŃSKIM

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: rachunkowość i finanse, ekonomia, administracja lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe
  o kierunku rachunkowość i finanse, kadry i płace,
 3. znajomość ustaw dotyczących:

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, systemu ubezpieczeń społecznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowniczych planów kapitałowych, pracowników samorządowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, finansów publicznych, rachunkowości, opiece nad dziećmi w wielu do lat 3, kodeks pracy,

 1. znajomość rozporządzeń dotyczących:

sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych od wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, naliczania ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia pracowników samorządowych, należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, rachunkowości.

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 1. co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych,
 2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
 3. komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość obsługi programów komputerowych w tym płacowych obsługujących jednostki sektora finansów publicznych np. Progman, obsługa Płatnika, Emp@tii.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac ze stosunku pracy, z rachunków do umów cywilnoprawnych, z oświadczeń
  do ryczałtów samochodowych w systemie komputerowym,
 2. generowanie przelewów z list wypłat wynagrodzeń na konto bankowe oraz dokonywanie potrąceń,
 3. naliczenie wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 4. prowadzenie kart wynagrodzeń, ryczałtów samochodowych i rozliczeń umów cywilnoprawnych,
 5. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla celów emerytalno-rentowych (Rp-7)
  oraz zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracownika,
 6. sporządzanie informacji o dochodach pracowników (PIT -4, PIT-11, PIT-8AR),
 7. rozliczenie z Urzędami Skarbowymi podatku dochodowego od osób fizycznych,
 8. rozliczenie składek społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy oraz innych świadczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 9. prowadzenie spraw dotyczących polityki kadrowej Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, a  w szczególności:
 • prowadzenie akt osobowych osób zatrudnionych i ewidencji pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem, awansowaniem, nagradzaniem i karami oraz nagrodami jubileuszowymi i ekwiwalentami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie do/z ubezpieczenia społecznego,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w związku z przejściem pracownika na rentę, emeryturę lub inne świadczenie,
 1. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie czasu pracy, a w szczególności:
 • sporządzanie harmonogramów pracy,
 • dowodów obecności w pracy (listy obecności), ustalanie zmian i rozliczanie czasu pracy,
 1. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie urlopów osób zatrudnionych,
 2. koordynowanie zadań i działań wynikających z przepisów bhp i p.poż.,
 3. terminowe sporządzanie sprawozdań, opracowywanie niezbędnych analiz kadrowych w tym do GUS),
 4. archiwizowanie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 5. wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 7. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 8. godziny pracy: poniedziałek 900 -1700, wtorek – piątek 700 -1500,
 9. obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
 10. na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 7. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 8.  

 Dodatkowe informacje:   

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. E. Romera 1 lub pocztą na adres żłobka z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. kary i płac – Ogłoszenie Nr 7/2023”,  ” w  terminie do dnia 30 października 2023 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w  Pruszczu Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w  Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w żłobku przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim w czerwca 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji – przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni – przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
Ogłoszenie Nr 8/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1 „KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZ GDAŃSKIM

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko
PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne:  

 1. Posiada kwalifikacje:
 2.  wykształcenie wyższe w zawodzie położna lub pielęgniarka,
 3.  praktyczne umiejętności wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 4.  aktualne prawo wykonywania zawodu,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, na tle seksualnym, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:   

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość
 3. Rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:   

 1. czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem dzieci,
 2. wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
 3. prowadzenie pracy opiekuńczej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. dokumentowanie wyników obserwacji pielęgniarskiej/położniczej (monitoring rozwoju dziecka),
 5. współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka,
 6. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
 7. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 8. inne prace opiekuńczo zdrowotne wynikające z zasad opieki nad dziećmi do lat 3.

Zakres odpowiedzialności:   

Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku:          1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01.11.2023   – umowa o pracę

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):  

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie świadectw pracy,
 5. Kopia dowodu osobistego,
 6. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie co najmniej jednego z wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1 lit. a –c. 
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, na tle seksualnym, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 Dodatkowe informacje:   

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. E. Romera 1 lub pocztą na adres żłobka z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko Pielęgniarki lub Położnej – Ogłoszenie Nr 8/2023”,  ” w  terminie do dnia 30 października 2023 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w  Pruszczu Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w  Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w żłobku przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim w czerwca 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji – przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni – przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.