Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

KONSERWATOR/OGRODNIK
Ogłoszenie Nr 1/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KONSERWATOR/OGRODNIK
W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1 „KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZ GDAŃSKIM

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko
KONSERWATOR/OGRODNIK w Pruszczu Gdańskim ul. Żwirki i Wigury 8

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie minimum zawodowe;
Doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora/ogrodnika.
Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora/ogrodnika.
Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
Umiejętności techniczne, hydrauliczne, elektryczne i remontowo – budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń 
Predyspozycje osobowościowe: sumienność, dobra organizacja czasu pracy
Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu żłobka w tym:
– drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)
– prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)
– dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu
Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia 
Prace porządkowo – ogrodowe wokół obejścia żłobka.

Zakres odpowiedzialności:

Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01.08.20121 – umowa o pracę

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV),
List motywacyjny,
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Kopie świadectw pracy,
Kopia dowodu osobistego,
Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”,

Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. Romera 1 do dnia 23 lipca 2021 do godz. 15 oo lub pocztą na adres: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Romera 1 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – konserwator/ogrodnik – Ogłoszenie Nr 1/2021”, w terminie do dnia 23.07.2021 r., do godz. 1500.
Decyduje data i godzina wpływu do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. Romera 1.


Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

KUCHARZ

Ogłoszenie  Nr 2/2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KUCHARZ

W  MIEJSKIM ŻŁOBKU  NR 1 „ KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZ GDAŃSKIM

 Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko

KUCHARZ w Pruszczu Gdańskim ul. Żwirki i Wigury 8

 

 

Wymagania niezbędne:  

 1. Kwalifikacje zawodowe – kucharz
 2. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w kuchni.
 3. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kucharz.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Posiada obywatelstwo polskie.
 6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wymagania dodatkowe:   

 1. Predyspozycje osobowościowe: sumienność, dobra organizacja czasu pracy
 2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
 5. Wrażliwość na potrzeby małych dzieci
 6. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:   

 1. Planowanie jadłospisów;
 2. Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 3. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 4. Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych;
 5. Właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm,
 6. Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni (zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną oraz Dobrą Praktyką Produkcyjną);
 7. Utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 8. Prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami;
 9. Przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce;
 10. Przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP;
 11. Dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń w rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń stołowych;

Zakres odpowiedzialności:   

Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku:          1 etat 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01.09.2021   – umowa o pracę

Wymagane dokumenty:  

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie świadectw pracy,
 5. Kopia dowodu osobistego,
 6. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
 10. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”,
 1. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 Dodatkowe informacje:   

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia”  w Pruszczu Gdańskim  ul. Romera 1  do dnia 24 sierpnia 2021  do godz. 16 oo   lub pocztą na adres: 83-000 Pruszcz Gdański  ul. Romera 1  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – KUCHARZ – Ogłoszenie Nr 2/2021”, w terminie do dnia 24.08.2021  ,  do godz. 1600 

Decyduje data i godzina wpływu do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. Romera 1. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.